REGULAMIN 

MARSZU JASKINIOWEGO NIEDŹWIEDZIA 

 1. I. Postanowienia ogólne
  1. MARSZ JASKINIOWEGO NIEDŹWIEDZIA to charytatywne wydarzenie turystyczno – sportowe.
  2. Uczestnicy mają do przejścia trasę o długości 32 km, wytyczoną w terenie górskim.
  3. Pozostałymi celami są:
   1. promocja gminy Stronie Śląskie;
   2. zachęcanie do aktywnego trybu życia;
   3. promowanie Masywu Śnieżnika oraz jego infrastruktury turystycznej;
   4. integracja środowisk turystycznych i sportowych.
  4. Uczestnikiem Marszu może być każda osoba, która:
   1. w dniu startu ukończyła 18 lat;
   2. bierze w nim udział świadomie, dobrowolnie i na własną odpowiedzialność;
   3. akceptuje zapisy regulaminu;
   4. we wskazanym terminie zarejestruje się poprzez wypełnienie i przesłanie specjalnego formularza oraz dokona opłaty.

  II. Organizator

  1. Organizatorem jest Fundacja Veritas z siedzibą we Wrocławiu, ul. Skarbowców 23b/A1/014, kod pocztowy: 53-025. KRS: 0000784405, NIP: 8992861984, REGON: 38326172
  2. Marsz ma charakter charytatywny; środki pozyskane z opłaty startowej (poza samymi kosztami organizacji wydarzenia) przeznaczone zostaną na dofinansowanie projektów Fundacji Veritas, których beneficjentami są w głównej mierze młodzi ludzie z problematycznym tłem społecznym i rodzinnym oraz znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej.

  III. Termin, trasa i jej parametry

  1. Marsz odbędzie się 14 grudnia 2024 roku.
  2. Termin Marszu może zostać zmieniony ze względu na ciężkie i niebezpieczne warunki atmosferyczne, które zagrażają zdrowiu lub życiu uczestników wydarzenia.
   1. Organizator przy zmianie terminu zobowiązany jest niezwłocznie podać kolejną datę, na którą Marsz został przeniesiony.
  3. Marsz rozpocznie się o godzinie 8:00.
  4. Bazą pierwszej edycji Marszu jest Przystanek na Szlaku, Kletno 48.
  5. Start oraz meta Marszu znajdować się będą w Kletnie – Przystanek na Szlaku.
  6. Trasa : 32 kilometry, suma podejść wynosi ok.1350 metrów.
  7. Trasa została wytyczona w obszarze Masywu Śnieżnika.
  8. Trasa będzie oznakowana strzałkami oraz taśmami sygnalizacyjnymi.

  IV. Zapisy online

  1. Zapisy on-line rozpoczną się 15 marca 2024 i potrwają do 30 listopada 2024 lub do wyczerpania limitu uczestników.
  2. Poprzez zapisanie się online na Marsz rozumie się wypełnienie formularza rejestracyjnego, jego przesłanie oraz uiszczenie opłaty startowej.
  3. O zapisaniu uczestnika decyduje kolejność przesłania formularza rejestracyjnego.
  4. W celu sprawnego przeprowadzenia Marszu Organizator ustalił limit 350 uczestników.
  5. Zapisy online zostaną zakończone w momencie wykorzystania limitu uczestników.
  6. Nie Będzie możliwości zapisania się w dniu Marszu.
  7. Organizator nie zwraca opłaty startowej zawodnikowi, który nie wziął udziału w Marszu, bądź go nie ukończył.
  8. Istnieje możliwość częściowego zwrotu opłaty startowej, jeśli Uczestnik odpowiednio wcześniej poinformuje Organizatora o niemożliwości wzięcia udziału w Marszu:
   1. do 15.06.2024 r. 80% opłaty startowej,
   2. do 15.09.2024 r. 60% opłaty startowej,
   3. do 15.11.2024 r. 40% opłaty startowej,
   4. po terminie 15.11.2024 r. nie będzie możliwości zwrotu opłaty startowej.
  9. W sytuacji braku osobistego odbioru pakietu startowego, może zostać on odebrany przez uprzednio upoważnioną osobę. O tym fakcie należy poinformować Organizatora (kto odbiera i za kogo).
  10. Istnieje możliwość przekazania opłaconego pakietu startowego innemu Uczestnikowi. Najpóźniej do 05.12.2024 r. należy o tym fakcie poinformować Organizatora (kto przepisuje i na kogo) mailowo na adres: kontakt@bjn.com.pl

  V. Rejestracja w biurze zawodów

  1. Każdy uczestnik w dniu startu zobowiązany jest do rejestracji w biurze Marszu i odebraniu pakietu startowego.
  2. Biuro zawodów zlokalizowane będzie w miejscu startu i mety i czynne będzie 14. grudnia od godziny 6:00.
  3. Podczas rejestracji przedstartowej Uczestnik zobowiązany jest złożyć własnoręcznie podpisane oświadczenie o akceptacji zapisów regulaminu oraz o świadomości zagrożeń wynikających z uczestnictwa w nim (oświadczenie do podpisania w biurze zawodów).
  4. Oświadczenie musi być wypełnione wyraźnie i czytelnie.
  5. Podczas rejestracji przedstartowej uczestnik pobiera pakiet startowy.
  6. Uczestnik powinien być przygotowany na wypadek ewentualnej kontroli ze strony Organizatora mającej na celu ustalenie, czy posiada obowiązkowy ekwipunek, tj. źródło światła, telefon czy apteczkę.

  VI. Zasady obowiązujące podczas marszu

  1. Marsz pozbawiony jest rywalizacji. Organizator nie będzie prowadził klasyfikacji.
  2. Na marszu ustala się limit czasowy – 10 godzin. ( Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia limitu czasu w razie zaistnienie niesprzyjających warunków pogodowych).
   1. Uczestnicy pozostający na trasie po upływie wskazanego limitu czasu, czynią to na własne ryzyko i odpowiedzialność; uczestnik marszu zobligowany jest do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i Kodeksu Cywilnego; po upływie wyznaczonego limitu czasu organizator nie zapewnia opieki, posiłku oraz medalu za ukończenie marszu.
  3. Uczestnik po rejestracji przedstartowej zobowiązany jest umieścić numer startowy w widocznym miejscu.
  4. Start marszu będzie wspólny dla wszystkich uczestników.
  5. Uczestnik zobowiązany jest do pokonywania trasy marszu zgodnie z jej faktycznym przebiegiem.
  6. Na trasie marszu zlokalizowany będzie punkt kontrolny.
  7. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów dla każdego rodzaju dróg, którymi przebiega trasa, w tym ze szczególnym uwzględnieniem kwestii widoczności pieszego na drogach publicznych.
  8. Uczestnika obowiązują następujące zakazy:
   1. rozpalania ognisk;
   2. poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych, terenach prywatnych;
   3. biwakowania.
  9. Uczestnik zobowiązany jest do zameldowania się na punkcie kontrolnym.
  10. Marsz ma charakter pieszy, co oznacza, że dedykowany jest piechurom, a uczestnicy powinni pokonywać trasę na własnych nogach. Dozwolone jest posiadanie kijków trekkingowych oraz do Nordic-Walking z zachowaniem szczególnej ostrożności.
  11. Uczestnik bierze udział w marszu na własną odpowiedzialność (co potwierdzi złożeniem w biurze zawodów podpisanego oświadczenia wraz z numerem telefonu) i w razie wypadku nie będzie dochodził odszkodowania od Organizatora.
   Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków.
  12. Marsz będzie odbywał się w ruchu zamkniętym. Mimo to, uczestnicy bezwzględnie zobowiązani są do przestrzegania przepisów zasad kodeksu ruchu drogowego, szczególnie w części dotyczącej ruchu pieszych oraz regulaminu korzystania z Lasów Państwowych.
  13. Uczestnik, który w trakcie trwania marszu rezygnuje z dalszego pokonywania trasy, zobowiązany jest do poinformowania o tym Organizatorów telefonicznie, lub wysyłając wiadomość SMS na wskazany numer (534 246 798) o treści „Rezygnuję” i podać numer startowy.
  14. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania obowiązkowego wyposażenia, w skład którego wchodzą:
   1. apteczka pierwszej pomocy,
   2. sprawny i naładowany telefon komórkowy,
   3. raczki lub antypoślizgowe nakładki na buty,
   4. strój umożliwiający pokonanie trasy zimowego rajdu górskiego,
   5. latarka czołowa lub inne źródło światła,
   6. zapas prowiantu i napojów według uznania,
   7. dokument potwierdzający tożsamość,
   8. kubek.
  15. Organizator zaleca zaopatrzenie się w ekwipunek dodatkowy:
   1. buty z membraną,
   2. kijki trekkingowe z talerzykami,
   3. odpowiedni, mały lub średniej wielkości plecak.

  14. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad zawartych w regulaminie.

  VII. Opłata startowa i świadczenia

  1. Opłata startowa wynosi:
   1. płatne do 15.06.2024 r. : 70 złotych
   2. płatne do 15:09.2024 r. : 90 złotych
   3. płatne do 30.11.2024 r. : 110 złotych
   4. po 30.11.2024 r. nie będzie możliwości zapisania się i opłacenia startu w Marszu.
  2. W ramach opłaty startowej uczestnik ma zapewnione następujące świadczenia:
   1. numer startowy,
   2. techniczną koszulkę z logo biegu,
   3. jeden punkt kontrolny/punk odżywczy na trasie rajdu,
   4. opiekę medyczną,
   5. medal na mecie,
   6. posiłek regeneracyjny na mecie.

  VIII. Postanowienia końcowe

  1. Uczestnik organizuje własny dojazd do bazy marszu oraz powrót na własną rękę.
  2. Organizator nie zapewnia transportu na metę po wycofaniu się uczestnika podczas wędrówki.
  3. Uczestnik podpisując zgodę przy rejestracji, wyraża zgodę na publikację na stronach należących do Organizatora oraz partnerów, zdjęć z jego wizerunkiem w materiałach promocyjnych, oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Ponadto zobowiązuję się do przestrzegania zasad zawartych w regulaminie.
  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne uczestników oraz rzeczy pozostawione w biurze zawodów podczas trwania marszu.
  5. Uczestnik startuje na własną odpowiedzialność.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy.
  7. Interpretacja regulaminu w sprawach spornych należy do Organizatora.
  8. Organizator w każdej chwili ma prawo do zmiany regulaminy.